Wypowiedzenie umowy o pracę

Osoby świadczące pracę zatrudnione są zazwyczaj na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Pomimo popularności umów cywilnoprawnych, nadal najczęstszą podstawą zatrudnienia jest umowa o pracę. Zresztą przepisy prawa zakazują zawierania umówi o charakterze cywilnoprawnym w celu uniknięcia umowy o pracę.

W jaki sposób możemy rozwiązać umowę o pracę?

Umowę o pracę można rozwiązać w sumie na trzy sposoby: za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia. Umowa również rozwiąże się automatycznie, jeżeli była umową terminową i upłynął czas jej obowiązywania.

W jaki sposób wypowiedzieć umowę o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę nie wymaga zgody drugiej strony. Przepisy kodeksu pracy wymagają, aby złożone było na piśmie z tym, że wypowiedzenie w formie ustnej spowoduje rozwiązanie umowy o pracę ale będzie dokonane z naruszeniem prawa. Dla pracownika nie będzie miało to większego znaczenia, bowiem kodeks pracy nie przewiduje żadnych sankcji. Problem może być ewentualnie dowodowy, jeśli dojdzie do sporu sądowego. Jeżeli natomiast pracodawca w taki sposób wypowie umowę to poniesie konsekwencje prawne, tj. albo pracownik zostanie przywrócony do pracy albo sąd zasądzi na jego rzecz odszkodowanie. Co ważne pracownik nie musi wskazywać przyczyn wypowiedzenia, czyli oświadcza tylko że rozwiązuje umowę o pracę i tyle. Natomiast pracodawca zawsze musi wskazać przyczynę dla której żegna się z danym pracownikiem pod rygorem sankcji analogicznych jak w przypadku niezachowania formy pisemnej. Po wypowiedzeniu umowy rozwiązuje się ona po upływie okresu wypowiedzenia.

Zatem wypowiedzenie umowy o pracę z punktu widzenia pracownika nie jest trudne, gorzej wygląda to z perspektywy pracodawcy, bowiem ustawodawca nałożył na niego więcej obowiązków i sankcji za naruszenie przepisów prawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *