Wyjaśniamy najważniejsze pojęcia związane z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej

Osoby interesujące się procedurą ogłoszenia upadłości konsumenckiej mają styczność z wieloma specyficznymi dla tego postępowania sformułowaniami oraz pojęciami. Dla ułatwienia zrozumienia istoty upadłości konsumenckiej w jednym miejscu zebraliśmy najważniejsze zagadnienia wraz z objaśnieniami.

Upadłość konsumencka jest szansą dla wielu dłużników na rozwiązanie problemów finansowych. Nic więc dziwnego, że dłużnicy poszukują informacji na ten temat. Co więcej, ogłoszenie upadłości często jest jedyną szansą na oddłużenie, gdy żadne inne środki np. kredyt konsolidacyjny, negocjacja warunków spłaty z wierzycielem nie przynoszą oczekiwanych efektów.

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to pojęcie określające postępowanie, które jest prowadzone względem osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, która stała się niewypłacalna. Należy dodać, że warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej – poza posiadaniem statusu konsumenta oraz stanem niewypłacalności – jest niewystąpienie przesłanek negatywnych, które warunkują oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Przykładem takiej przesłanki jest doprowadzenie przez dłużnika do swojej niewypłacalności lub istotne zwiększenie jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Jest to zarazem jedyna przesłanka o charakterze bezwzględnym. W przypadku wystąpienia innej przesłanki warunkującej oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a Prawo upadłościowe wylicza ich kilka, sąd może rozpoznać wniosek, biorąc pod uwagę względy słuszności lub względy humanitarne.

Względy słuszności oraz względy humanitarne

Oba pojęcia są nieostre i nie zostały zdefiniowane przez ustawodawcę. Mają jednak istotne znaczenie w przypadku postępowania upadłościowego, ponieważ w przypadku wystąpienia względnej przesłanki negatywnej, sąd może przeprowadzić postępowanie, uwzględniając owe względy, o czym pisaliśmy powyżej. Względy humanitarne odnoszą się do poszanowania godności człowieka, czyli bezpośrednio osoby dłużnika, a względy słuszności odnoszą się do otoczenia dłużnika – dokonywana jest analiza czy sytuacja, w której znalazł się dłużnik jest usprawiedliwieniem jego zachowania.

Sąd upadłościowy

Sąd upadłościowy rozpoznaje wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Nie jest to odrębny pion sądownictwa powszechnego – sprawy rozpoznaje sąd rejonowy.

Upadły

Upadły to osoba, wobec której sąd upadłościowy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Stan niewypłacalności

Dłużnik staje się niewypłacalny w momencie, gdy utraci zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Masa upadłości

W skład masy upadłości wchodzi majątek upadłego, istniejący w dniu ogłoszenia upadłości konsumenckiej oraz majątek nabyty w toku postępowania upadłościowego. Należy jednak dodać, że istnieją pewne wyłączenia z masy upadłości, czyli określone przedmioty, które mimo wchodzenia w skład majątku upadłego, nie będą stanowić składników masy upadłości np. wynagrodzenie, ale jedynie w części niepodlegającej zajęciu.

Plan spłaty wierzycieli

W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie, nie dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy, upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelności, niewykonane w toku postępowania na podstawie planów podziału, oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. Plan spłaty wierzycieli jest ustalany po wykonaniu ostatecznego planu podziału, a gdy z uwagi na brak majątku upadłego plan podziału nie został sporządzony – po zatwierdzeniu listy wierzytelności, i po wysłuchaniu upadłego, syndyka i wierzycieli. Należy dodać, że w szczególnej sytuacji zobowiązania upadłego mogą zostać umorzone, bez ustalania planu spłaty wierzycieli.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat upadłości konsumenckiej? Zobacz, jak przebiega procedura oddłużeniowa na stronie upadlosc-konsumencka.biz.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *