Umowa najmu mieszkania – co powinna zawierać?

Wynajmując mieszkanie konieczne jest sporządzenie umowy w formie pisemnej. Musi ona składać się z kilku najważniejszych elementów dotyczących praw i obowiązków obu stron, które powinny być w niej wyraźnie zaznaczone.

Elementy umowy najmu

– Na górze po prawej stronie musi ona zawierać datę zawarcia umowy

– Strony muszą być określone – najemca i wynajmujący z podaniem ich danych osobowych (imię i nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego, a także adres, pod którym są zameldowani lub pod którym przebywają czasowo

– Opis przedmiotu umowy, czyli wynajmowanego mieszkania (adres, powierzchnia, liczba pomieszczeń). Jeśli w lokalu są meble, sprzęty gospodarstwa czy sprzęt elektroniczny, należy dokładnie opisać to wyposażenie oraz jego stan techniczny na dzień zawarcia umowy najmu. Może to być dodatkowy protokół zdawczo-odbiorczy dołączony do umowy.

– Okres, na jaki zawierana jest umowa

– Wysokość czynszu i innych opłat niezależnych od wynajmującego oraz termin i formę płatności (w jaki sposób możemy udokumentować wpłatę)

– Datę wydania lokalu najemcy do korzystania

– Zapewnienie najemcy, że będzie utrzymywał lokal oraz jego wyposażenie w należytym stanie, a po zakończeniu umowy najmu zwróci wynajmującemu lokal mieszkaniowy w stanie takim jak na początku

– Zapewnienie najemcy, że lokal będzie wykorzystywał wyłącznie do celów mieszkaniowych

– Powody wypowiedzenia umowy oraz okres wypowiedzenia

– Wysokość kaucji oraz termin jej wpłaty – jeżeli wynajmujący żąda kaucji dla zabezpieczenia roszczeń z tytułu czynszu oraz z tytułu ewentualnych szkód

Ryzyko najmu

Umowę sporządza się w dwóch jednakowych egzemplarzach i podpisują ją wszyscy zamieszkujący oraz właściciel. Niestety czasami zdarza się, iż najemcy nie płacą czynszu albo niszczą mieszkanie, w takiej sytuacji właściciel może wypowiedzieć umowę. W takiej sytuacji można podpisać umowę najmu okazjonalnego. Cechą odróżniającą ten dokument od jego zwykłej formy, jest to, że pozwala właścicielowi na łatwiejsze pozbycie się z mieszkania takiego najemcy, który nie przestrzega wcześniej uzgodnionych warunków najmu. Przy takiej umowie konieczne jest oświadczenie w formie aktu notarialnego, w którym wynajmujący zobowiązuje się wyprowadzić z mieszkania na żądanie jego właściciela. Dodatkowo najemca musi wskazać miejsce, w którym będzie mógł zamieszkać oraz przedstawić oświadczenie właściciela tego lokum, iż zgadza się przyjąć go do swojego mieszkania w razie eksmisji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *