Nieprecyzyjne zapisy siwz często zmuszają do odrzucania ofert

W przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów spożywczych zamawiający w siwz obok kryterium ceny ustanowił kryterium terminu dostawy. Wskazał w zapisach, że zależy mu na jak najkrótszym terminie, a maksymalny termin dostawy może wynosić 3 dni. Czy zamawiający powinien odrzucić ofertę, jeśli w formularzu ofertowym w polu wyznaczonym do podania liczby dni wykonawca wskazał dzień tygodnia (napisał po prostu „piątek”).

Treść złożonej oferty jest wiążąca dla wykonawcy w terminie związania ofertą. Z powyższego wynika podstawowa zasada, z poszanowaniem której powinno być prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, tj. zakaz prowadzenia między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

Wyjątkiem od tej zasady jest spoczywający na zamawiającym obowiązek poprawienia w treści ofert oczywistych omyłek, jakie popełnili w nich wykonawcy. Na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Ustawodawca nie precyzuje, co zamawiający powinien rozumieć pod pojęciem oczywistej omyłki pisarskiej, rachunkowej czy innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z siwz, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty. Bezsporne jest natomiast, że dokonanie czynności poprawienia omyłki nie może prowadzić do takiej zmiany treści oferty, która może zostać uznana za zmianę w treści oświadczenia woli wykonawcy.

Poza omyłkami pisarskimi i rachunkowymi, które charakteryzują się oczywistością, zamawiający jest zatem zobowiązany do poprawienia w treści oferty również innych omyłek. Instytucja, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, ma na celu stworzenie możliwości brania pod uwagę ofert obarczonych nieistotnymi wadami, tj. różnego rodzaju brakami, błędami, niejasnościami czy nawet wewnętrznymi sprzecznościami, których korekta nie zmieni w istotny sposób kształtu oświadczenia woli złożonego przez wykonawcę. Czynność poprawienia omawianej omyłki prowadzi do uszczegółowienia, doprecyzowania treści oferty, tak by doprowadzić zamawiającego do pewności, że oferta odpowiada jego oczekiwaniom.

Przy założeniu, że z treści formularza ofertowego oraz zapisów siwz wynikało w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, że wykonawca był zobowiązany wskazać liczbę dni od 1 do 3 na dostawę od daty otrzymania zlecenia, a innymi słowy, że treść for- mularza ofertowego była precyzyjnie sformułowana i nie podlegała interpretacjom, oferta powinna zostać odrzucona w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Zgodnie z treścią tej regulacji, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści siwz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. W takiej sytuacji należy uznać, że na podstawie treści oferty brak jest możliwości ustalenia oświadczenia woli wykonawcy w zakresie deklarowanej liczby dni na dostawę.

Jeżeli jednak w treści siwz i oferty pojawiły się zapisy, na podstawie których można jednoznacznie określić wolę wykonawcy, który zadeklarował termin dostawy „piątek”, w zakresie liczby dni na dostawę, wówczas należy rozważyć możliwość skorzystania z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

Jedną z hipotetycznych możliwości zastosowania instytucji poprawienia omyłki byłaby np. okoliczność zawarcia w treści siwz zapisów o planowanym zlecaniu dostaw we wtorek. W takiej sytuacji należałoby rozważyć, czy aby intencją wykonawcy nie było wskazanie 3-dniowego, niepunktowanego w ramach kryterium, terminu realizacji. Przykład, choć wyjątkowo jaskrawy i być może kontrowersyjny, ma na celu wskazanie zamawiającemu, że na pierwszy rzut oka pozbawione logicznego uzasadnienia wypełnienie formularza oferty podyktowane było nieprecyzyjną w tym zakresie treścią siwz. W związku z tym, że odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jest bardzo dotkliwe dla wykonawcy, powinno zostać każdorazowo poprzedzone weryfikacją możliwości zastosowania art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

Podstawa prawna:

  • art. 87 ust. 2 pkt 3, art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

Katarzyna Bełdowska – prawnik, ekspert z zakresu zamówień publicznych, autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, pracownik kadry kierowniczej administracji samorządowej, stale współpracuje z www.portalzp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *